Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2023 r

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Zastrzeżenia:

  • Firma (określana w niniejszym Zastrzeżeniu jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Invaio Visuals Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
  • Usługa oznacza Stronę Internetową.
  • Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.
  • Strona nawiązuje do wizualizacji invaio | sztuka, dostępna pod adresem https://invaio-visuals.art/

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu. W żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usługi lub treść Usługi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usuwania lub modyfikacji treści Serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsze Zastrzeżenie zostało utworzone przy pomocy generatora Zastrzeżeń.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Spółkę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, przydatności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i pominięć

Informacje podawane przez Serwis mają wyłącznie charakter ogólnych wskazówek w sprawach będących przedmiotem zainteresowania. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić aktualność i dokładność treści Usługi, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter przepisów prawa, zasad i regulacji, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub niedokładności w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze zostały wyraźnie zatwierdzone przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały w celu krytyki, komentarzy, doniesień prasowych, nauczania, stypendiów lub badań.

Spółka uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim zgodnie z sekcją 107 amerykańskiego prawa autorskiego.

Jeśli chcesz używać materiałów objętych prawem autorskim z Usługi do własnych celów wykraczających poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Odpowiedzialność poglądów i opinij wyrażonych w treściach

Serwis może zawierać poglądy i opinie będące poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlające oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienia lub spory sądowe wynikające z czegoś napisanego w komentarzu lub będące bezpośrednim skutkiem czegoś napisanego w komentarzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Brak odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są podawane przy założeniu, że Spółka nie zajmuje się w niniejszym dokumencie świadczeniem porad i usług prawnych, księgowych, podatkowych ani innych profesjonalnych porad i usług. Jako taki nie powinien być stosowany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami z zakresu księgowości, podatków, prawa lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody powstałe w wyniku lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi.

Zastrzeżenie „Używaj na własne ryzyko”.

Wszystkie informacje w Usłudze są dostarczane w stanie „takim, jakim są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności ani wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji, ani bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Usługę lub za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

  • mailowo: contact@invaio.art